CPV: 37300000-1 Hudobné nástroje a ich časti

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37300000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33464-WYS Rekonštrukcia organa v miestnosti č. 11, HTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 16.08.2021
12:00
Vysoká škola múzických umení