CPV: 35821000-5 Vlajky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35821000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235337 Vlajky a zástavy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:10
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika