CPV: 35200000-6 Policajný výstroj

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35200000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30260-WYT Taktické oblečenie a výstroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.