CPV: 35125300-2 Bezpečnostné kamery

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35125300-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vybudovanie kamerového systému
Zákazka s nízkou hodnotou
27.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov