CPV: 35121300-1 Bezpečnostné príslušenstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35121300-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116186 Zariadenie a materiál na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika