CPV: 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35113400-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vojenská polícia Trenčín - Výstroj pre vodiča motocykla
Zákazka s nízkou hodnotou
28.07.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky