CPV: 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35113400-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228600 RESPIRÁTOR typ FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.08.2022
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika