CPV: 35113300-2 Bezpečnostné zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35113300-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rušička
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky