CPV: 35100000-5 Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 35100000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210747 Prostriedky a pomôcky na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2022
09:09
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika