CPV: 34993000-4 Osvetlenie ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34993000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19744-WNT Verejné osvetlenie - stĺpy a svietidlá - Opakované
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.06.2023
10:00
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.