CPV: 34992200-9 Dopravné značky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34992200-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116041 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
09:40
Trnavský, Slovenská republika