CPV: 34946220-8 Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34946220-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy K07_2023
Dynamický nákupný systém
11.12.2023
14:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava