CPV: 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34928480-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115861 Kontajnery na zmesový komunálny odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
10:00
Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika