CPV: 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34928480-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Prípojný veľkokapacitný kontajner pre lis Pottinger SSC 15 s nadstavbou
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava