CPV: 34928480

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34928480

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120955 Nádoba na medicínsky odpad 60l s vekom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.10.2021
13:45
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika