CPV: 34927100-2 Soľ na posyp ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34927100-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235549 Chemikálie priemyselné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
17:11
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika