CPV: 34921200-1 Zametače pristávacích plôch (priechodov)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34921200-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33251-MST Letiskový motorový zametač
Verejná súťaž
UVO 22.08.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície