CPV: 34921100-0 Zametače ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34921100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup a dodanie samozberného obojstranného zametača na podvozku NA
Verejná súťaž
11.12.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava