CPV: 34913000-0 Rôzne náhradné diely

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34913000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19300-WNT Hadica Tatra T-815 - nadstavba TURBO
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja