CPV: 34913000-0 Rôzne náhradné diely

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34913000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
790-MST Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik