CPV: 34711200-6 Bezpilotné lietadlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34711200-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20239720 Dron
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika