CPV: 34711200-6 Bezpilotné lietadlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34711200-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48306-WNT Nákup dronu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
08:00
Bratislavský samosprávny kraj