CPV: 34515000-0 Plávajúce konštrukcie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34515000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41537-MST Plávajúce ostrovy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 04.10.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky