CPV: 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34351100-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115963 Pneumatiky, duše, vložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
13:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika