CPV: 34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34300000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Náhradné diely pre autobusy A12_2023
Dynamický nákupný systém
11.12.2023
08:30
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava