CPV: 34223300-9 Prívesy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34223300-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115960 Príves nákladný: Unikol PN1 02DN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
16:00
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika