CPV: 34211100-9 Karosérie autobusov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34211100-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235443 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika