CPV: 34152000-7 Precvičovacie simulátory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34152000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235016 Simulátory a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika