CPV: 34144900-7 Vozidlá na elektrický pohon

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34144900-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124041 Nákup osobných elektromobilov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
12:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika