CPV: 34144700-5 Úžitkové vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34144700-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30976-WNT Dodávkové motorové vozidlo do 3,5 tony
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 25.09.2023
09:00
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre