CPV: 34144700-5 Úžitkové vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34144700-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120316 Nákup nového vozidla na rozvoz stravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
11:55
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika