CPV: 34144511-3 Vozidlá na odvoz smetí

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34144511-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33457-WYT Obstaranie komunálnej techniky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
11:00
Obec Bajtava