CPV: 34144511-3 Vozidlá na odvoz smetí

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34144511-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vozidlo na prepravu VKK do 10,5t s naťahovacím hákom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
14:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava