CPV: 34144400-2 Vozidlá na údržbu ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34144400-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56-MST Nákup nových sypačov s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.