CPV: 34138000-3 Cestné ťahače

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34138000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32468-WYT Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2021
12:00
Obec Zemplínske Hámre