CPV: 34114200-1 Policajné automobily

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34114200-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
51009-MST Osobný terény automobil
Verejná súťaž
UVO 30.01.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky