CPV: 34114121-3 Sanitky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34114121-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30566-MST Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
Verejná súťaž
UVO 29.07.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)