CPV: 34114000-9 Špeciálne vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34114000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31117-WNT Nákladný automobil s jednoramenným hákovým nosičom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 26.09.2023
09:00
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.