CPV: 34114000-9 Špeciálne vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34114000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
2021_PL_01 Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 03.08.2021
10:00
I.S.O.N. spol. s r.o.