CPV: 34113300-5 Terénne vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34113300-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
5365-WYT Dodanie 2 ks špeciálnych motorových vozidiel s pohonom 4x4 pre POO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.02.2023
09:00
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky