CPV: 34113200-4 Terénne a cestné vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34113200-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120124 Terénne motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika