CPV: 34110000-1 Osobné automobily

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34110000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023423 Osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
11:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika