CPV: 34100000-8 Motorové vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34100000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
534-MST Nákup motorových vozidiel SUV_3
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
09:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici