CPV: 34100000-8 Motorové vozidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 34100000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38095 - WNT Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby-Dodávky 2,2-litrový motor a referenčné vozidlá
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB