CPV: 33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33790000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120548 Laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2021
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika