CPV: 33751000-9 Jednorazové plienky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33751000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
4273-WNT Pomôcky k inkontinencii
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.02.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica