CPV: 33751000-9 Jednorazové plienky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33751000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38166 - MST Jednorazové plienky a pôrodnícke vložky
Verejná súťaž
UVO 08.01.2024
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov