CPV: 33711900-6 Mydlo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33711900-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313913 Toaletné a hygienické prostriedky (nh-30)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
08:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika