CPV: 33711610-6 Šampóny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33711610-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123711 Potreby osobnej hygieny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2021
10:30
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika