CPV: 33698300-2 Tráviace látky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33698300-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18577-MST Velmanáza alfa 10 mg prášok na infúzny roztok
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica