CPV: 33696500-0 Laboratórne činidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33696500-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123887 Kit na izoláciu genomickej DNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2021
12:00
Lužianky, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika