CPV: 33694000-1 Diagnostické činidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33694000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214727 Diagnostické činidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika