CPV: 33690000-3 Rôzne liečivá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33690000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30740-MST Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory
Verejná súťaž
UVO 27.07.2021
10:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny