CPV: 33690000-3 Rôzne liečivá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33690000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314079 Lieky skupiny ATC J01-Antibakteriálne látky na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika