CPV: 33661200-3 Analgetiká

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33661200-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023392 Lieky ATC skupiny N02 - Analgetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.01.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika