CPV: 33661100-2 Anestetiká

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33661100-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
27242-WNT Anestetiká
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica