CPV: 33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33652000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31072-MST Lieky a liečivá ATC skupiny L01XC18
Verejná súťaž
UVO 28.07.2021
10:00
Národný onkologický ústav