CPV: 33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33652000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Lieky ATC skupiny L01FG01 (na obdobie 36 mesiacov)
Verejná súťaž
20.06.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka