CPV: 33651690-1 Očkovacie látky pre zverolekárstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33651690-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226831 Veterinárne liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:00
Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika