CPV: 33651200-0 Antimykotiká na systémové použitie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33651200-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313722 Lieky ATC skupiny J02AC - Flukonazol,vorikonazol na parenterálne použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika