CPV: 33651000-8 Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 33651000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
02339-WNT Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 01.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš